+32 (0)478 228814 patsy@vanbaarle.be

PRIVACY VERRKLARING

PATSY VAN BAARLE

 

PATSY VAN BAARLE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd)

In deze Privacy policy (of privacy statement) wil ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PATSY VAN BAARLE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze haar verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze haar verstrekt;
 • Op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PATSY VAN BAARLE  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

            PATSY VAN BAARLE

Spletterenstraat 27, 
B-9160 Eksaarde 

patsy@vanbaarle.be

Tel: +32 478 228814

 

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door PATSY VAN BAARLE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om lessen te kunnen geven
 • Voor het coachen en geven van trainingen
 • Organiseren van stages in binnen en buitenland
 • Het versturen van uitnodigingen
 • Het verwerken in rapportages

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, leeftijd
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, nationaliteit geboorteplaats, geboortedatum, handicap

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens hebben verkregen.

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van gezamenlijke stages
 • Overleg met Golf Vlaanderen, KBGF en andere betrokken federaties

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

PATSY VAN BAARLE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze haar verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PATSY VAN BAARLE van uw gegevens kennis kunnen nemen, houden zich aan geheimhouding hiervan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueren regelmatig deze maatregelen;
 • Mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door mij of door één van mijn medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

U heeft altijd recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

PATSY VAN BAARLE kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal zij een aankondiging doen.